OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Firma Rostislav Kohút

IČ: 01044893

Se sídlem: Závodní 859/23, Ostrava 70030

webová stránka: sportstraining.cz

Email: kohut@sportstraining.cz

Telefon: 733326383

zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

Vaše Osobní údaje společnost Rostislav Kohút  zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

  1. plnění smlouvy (dále také jako „Smlouva“)
  2. marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu

Osobní údaje budou společností Rostislav Kohút poskytnuty těmto třetím osobám:

  1. osobám poskytujícím společnosti Rostislav Kohút serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či které jsou jejími obchodními partnery;
  2. pro účel získání statistických informací spoločnosti Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA pro službu Google Analytics;Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. Osobní údaje budou společností Rostislav Kohút  zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností společnosti Rostislav Kohút, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Informace uchovávané na základě uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu 3 let od udělení souhlasu.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

  1. Právo na přístup k Osobním údajům u společnosti Rostislav Kohút, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnostiRostislav Kohút, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může společnost Rostislav Kohút požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat společnost Rostislav Kohút o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že společnost Rostislav Kohút musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (IV) zpracování je protiprávní nebo (V) to ukládá zákonná povinnost.
  4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (I) popíráte přesnost Osobních údajů, (II) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (III) společnost Rostislav Kohút již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (IV) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6., společnost Rostislav Kohút může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
  5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli společnosti Rostislav Kohút se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost Rostislav Kohút tyto údaje předala jinému správci.
  6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u společnosti Rostislav Kohút podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že společnost Rostislav Kohút Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti Rostislav Kohút buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese kohut@sportstraining.cz Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. V případě, že bude společnost Rostislav Kohút chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

POUČENÍ O COOKIES sportstraining.cz

Podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás informujeme, že tyto webové stránky využívají k poskytování služeb, personalizaci a cílení reklam včetně remarketingu, pro zobrazování relevantní reklamy a k analýze návštěvnosti soubory tzv. cookies, které dnes používají již prakticky všechny webové stránky.

 

Funkční cookies: tyto cookies pomáhají tomu, aby webová stránka byla použitelná z hlediska např. navigace, zajišťují, aby části webu fungovaly správně a usnadňují návštěvu webu. Tyto cookies nevyžadují aktivní souhlas.

Analytické cookies: tyto cookies se využívají k optimalizaci webu pro užívatele, pomocí nich se získávají informace o používání webu. Proto jsou pro nás docela důležité a tak Vás prosíme o jejich povolení. Děkujeme.

Marketingové cookies: tyto cookies se používají pro umožnění přizpůsobení reklamy, díky nim získáváme informace o výsledcích kampaní, dále se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na webu pro tyto marketingové účely. Pokud Vám nevadí časově a početně omezené cílení reklamy podle toho, o jaké téma na našem webu jako návštěvník projevíte zájem, tak Vás prosíme o povolení i těchto cookies.

 

Cookies využíváme mj. z hlediska umístění u Google Analytics – zj. z hlediska analýzy návštěvnosti webu, dále u Google Adwords, Google Maps, Seznam Skliku a Facebooku – Meta.

 

Pokud poprvé navštívíte náš web, zobrazí se Vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. V rámci tlačítka „V pořádku“ použití všech cookies odsouhlasíte. Pod tlačítkem „Předvolby“ naleznete možnost vybrat použití některých shora uvedených cookies, s nimiž souhlasíte. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, prostřednictvím něj také můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Nicméně náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete v prohlížeči, budou znovu umístěny po Vašem souhlasu při další návštěvě webu.